Zámecké bažantnice

Popis a historie

Malá a Velká bažantnice

Malá a Velká bažantnice jsou původně dvě symetrické části jedné bažantnice, které symetricky doplňují a rozevírají zámecký areál do okolní krajiny. Bažantice byla vysázena v letech 1760-1780 na místě tří zrušených rybníků – Horního, Dolního a Prostředního. Výsadba bažantnice byla součástí grandiózního plánu výstavby celého barokního zámeckého areálu a probíhala přibližně v době výstavby hospodářských budov. Důvodem zřízení této bažantnice bylo vytvoření krajinného rámce v jinak bezlesnaté polabské krajině, rekreace a samozřejmě provozování myslivosti. Části bažantnice byly mezi sebou i s parkem propojeny systémem alejí.

Velká bažantnice byla na přelomu 19. a 20.století rozšířena směrem k obci Mratín až do její dnešní podoby. V roce 1956 byl na jejím území obnovem rybník ve svém historickém půdorysu (nejspíše z 16.st.).

Dnes území Velké bažantnice slouží zejména k rekreaci místních obyvatel a jako útočiště mnoha živočichů. V minulosti zde byly nalezeny i zvláště chráněné druhy.

Systém vnitřních alejí a průhledů je dodnes zachován v pozoruhodném stavu.

Bažantnice Na křížku

Tato bažantnice byla vysázena později než předchozí. Vznikla v době, kdy byla původní zámecká barokní zahrada z roku 1780 předělána na park v krajinářském stylu (tzv. anglický park), tedy roku 1826. Původní remízek, který se nacházel koncem 18. století na kopci “Na křížku” byl v první polovině 19. století rozšířen a propojen s nově vzniklým parkem.

Hlavní alej procházela podélně lesem od nejvyššího místa – přes železniční trať k silnici, kde opticky navazovala na průhled parkem na zámek. Byla tak součástí četných průhledů od zámku do okolní krajiny – typického rysu anglických parků.

Důvodem zřízení této bažantnice bylo propojení zámeckého parku s nejvyšším místem v obci – kopcem “Na křížku”, dotvoření kompozice zámeckého parku systémem průhledů, a také provozování myslivosti.

Novodobá masivní těžba dřeva

Všechna tři území jsou dnes v katastru vedena jako hospodářské lesy – tedy lesy určené pro těžbu, a v posledních letech na těchto územích k těžbě skutečně dochází a postupně tím mizí jedna z hlavních hodnot historického zámeckého areálu.

Historie těžby

V obecní kronice obce Měšice je možno nalézt, že Nostitzové kromě uschlých a vyvrácených stromů na území bažantnice netěžily. Rozsáhlá hospodářská těžba je až záležitostí posledních let a zejména roku 2018.

V Malé bažantnici byly v letech 2011 až 2015 vytěženy stromy v objemu 600 m3, znamenalo to kromě holiny 90x50m i vytěžení mnoha starých, ale stále zachovalých a zdravých stromů, převážně dubů. Mnoho z nich bylo starších 200 let, nejstaršímu stromu bylo 350 let a měl průměr 220 cm a obvod 7 metrů. Dle vyjádření dendrologů byl stále v plném zdraví, stejně jako mnoho dalších vytěžených stromů. Podobně je na tom území bažantnice Na křížku, kde byly v roce 2011 vykáceny dvě rozsáhlé holiny – u trati a blízko vrchu U křížku. Majitel tehdy překročil povolený objem těžby trojnásobně a díky aktivitě místních občanů, kteří přivolali Českou inspekci životního prostředí, se podařilo zastavit další nezákonné kácení.

Plán masivní těžby v letech 2018-2026

V Malé bažantnici, která je vlastněna soukromým majitelem, je dle sdělení zástupce majitele celkový plán těžby na období 2017-2026 ve výši 900 m3 (pro srovnání paseka o rozloze 100x50m je přibližně 60m3). Znamená to vytěžení přibližně poloviny tohoto území.

Ve Velké bažantnici, která je z větší části v majetku státu a spravují ji Lesy ČR, je k těžbě vyznačeno přibližně 800 m3 v období 2017-2026 (2,5x plocha fotbalového hřiště).

Ochrana území

Území bažantnic bylo v minulosti pře těžbou chráněno a Obec Měšice se spolu s místními spolky a skupinou 33 okolních obcí MAS Nad Prahou snaží, aby ochrana byla obnovena a bažantnice tak byly chráněny jako součást celého barokního areálu, který dnes již je chráněn jako kulturní památka.

  • Malá bažantnice a Bažantnice na Křížku byly v letech 1951-1965 chráněny jako státní přírodní rezervace
  • V listopadu 2017 podala Obec Měšice, Spolek Zdravý Rozum a MAS Nad Prahou podnět na prohlášení 10 památných stoletých dubů na území Malé bažantnice. Řízení dosud nebylo zahájeno.
  • Návrh na změnu Malé bažantnice z hospodářského lesa na les rekreační byl Krajským úřadem Středočeského kraje zamítnut v březnu 2018 pro nesouhlas vlastníka.

Zámecké bažantnice jako součást kulturní památky

Od prosince 2017 běží řízení o prohlášení všech 3 bažantnic za kulturní památku, které podala Obec Měšice, Spolek Zdravý Rozum a MAS Nad Prahou.

Prohlášení měšických bažantnic za kulturní památku podpořil Národní památkový ústav a nezávislé posudky odborníků z Univerzity Karlovy a České zemědělské univerzity.

V řízení není zatím rozhodnuto. Ministerstvo kultury má případném prohlášení bažantnic za kulturní památku rozhodovat v polovině ledna 2019.

Důležité dokumenty

Média o těžbě v měšických zámeckých bažantnicích

Deník Metro – Kácejí stoleté duby zbytečně, 16. 1. 2019

Český rozhlas Region – Praha a Střední Čechy – Ranní Region, 15. 1. 2019

Respekt – Dřevorubci v českém Versailles, 31. 12. 2018

Česká televize – Události v regionech – Reportáž o těžbě, 7. 12. 2018

Česká televize – Nedej se – Občanské noviny, 25. 2. 2018

Náš Region – Podaří se zachránit lesopark v Měšicích? Oázu klidu tu narušují těžké těžební stroje, 23. 11. 2017

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑